Boom Bust

Boom Bust

søndag 14. oktober 2012

OMF trer frem i Finanstilsynets og medias søkelys

I vår begynte jeg å skrive innlegg om et for mange ganske ukjent fenomen: obligasjoner med fortrinnsrett ("OMF"). I helgen havnet OMF i medias søkelys etter at bankenes støttekontakt Finanstilsynet i forrige uke visstnok sendte et brev om OMF til Finansdepartementet. Fra DN.no:


Først, det jeg har skrevet om OMF tidligere finner du her, her, her, her, her og her. Jeg vil også rette din oppmerksomhet mot en innsiktsfull kommentar fra Anonym på mitt forrige innlegg om saken. Som økonominerd synes jeg dette er meget interessant stoff.

Her er noe av det jeg har sagt om OMF tidligere:
"Boligkredittforetakene er slik jeg tror og ser det en stor del av forklaringen på hvorfor boligprisene i Norge har økt så mye som de har gjort. Det er tilgangen på kreditt som presser prisene oppover."
"Hold et våkent øye med OMF'ene framover. De har vært kritiske for finansieringen av norske boliglån og boligprisenes ferd oppover, og vil slik jeg ser det være like kritiske for at prisene en dag faller."
"Dette er på en måte det omvendte av subprime, for banken selger her unna den sikreste delen av utlånene sine, og sitter kun igjen med den mest usikre delen på sin balanse - slik jeg har forstått det. Dersom den sikre delens verdi svekkes, må banken "fylle på" med andre eiendeler den har for at obligasjonsinnehaverne ikke skal tape pengene sine. Til syvende og sist frykter jeg at det kan ende med at staten må baile ut banker som er proppet med kun den mest usikre delen av sine utlån, og med dette bidra til å baile ut investorene som eier obligasjonene."
Nå kommer altså Finanstilsynet med bl.a. følgende kommentarer:
"OMF kan ha bidratt til veksten i husholdningsgjeld og boligpriser. Hensynet til å redusere denne kilden til systemrisiko bør derfor, isolert sett, tilsi begrensninger i mulighetene for ytterligere vekst. (...) Lånene har gitt bankene lettere adgang til internasjonale lånemarkeder og har bidratt til å gjøre markedsfinansieringen mer langsiktig. OMF har også bidratt til å utvikle det norske obligasjonsmarkedet. Samtidig ser vi at omfattende pantsettelse av boliglånsporteføljer gjennom overføring til OMF-foretak kan ha uheldige strukturelle effekter på bankenes samlede finansiering. I verste fall kan dette bidra til en sterk kredittkontraksjon. Det bør vurderes å begrense omfanget, og i tilsynet med den enkelte bank vil vi ta hensyn til OMF-finansieringen i risiko- og kapitalvurderingen."
Så her har tydeligvis Finanstilsynet et syn som sammenfaller med det jeg har skrevet tidligere. Dessverre ser Finanstilsynet nå sin mulighet til å innføre enda mer regelverk og styring av markedet. Jeg er ikke uenig i at OMF'er har tilført nye typer risiko til finanssystemet og således er noe man bør holde et våkent øye med, men jeg er ikke enig i at mer regulering skal være til det bedre. All historie viser at regulering er fånyttes, og kun skaper nye utilsiktede problemer. Staten og regulatorene lærer aldri! Finanstilsynet sier nå bl.a.:
"Vi ser at enkelte banker legger opp til å øke sine boliglån betydelig samtidig som de legger opp til lavere vekst i bedriftsmarkedet. Fra et makroperspektiv kan dette være uheldig. Det er vårt inntrykk at kredittverdige norske bedrifter i dag har tilgang til kreditt, men vi er urolige for at vi fremover kan oppleve at bankene strammer inn på kreditten til næringslivet for å gi rom til fortsatt sterk utlånsvekst til husholdningssektoren. (...) OMF kan ha bidratt til veksten i husholdningsgjeld og boligpriser. Hensynet til å redusere denne kilden til systemrisiko bør derfor, isolert sett, tilsi begrensninger i mulighetene for ytterligere vekst.
Til alt overmål sitter altså Finanstilsynet her og synser om hvilke deler av samfunnet som bør tildeles lån. De vil prioritere bedrifter foran husholdninger. Jeg er av det synet at nordmenn har ekstremt mye gjeld, og ikke trenger mer kreditt, men jeg mener det er fullstendig tullete og galt at noen høye herrer og kvinner skal sitte på sine kontorer i Revierstredet 3 og legge premissene for hvem i samfunnet som skal kunne ta opp lån i bankene. Jeg mener dette er noe bankene selv må få avgjøre, men mener også at de selv må ta konsekvensene når ting går galt og de begynner å slite. Det betyr: No bailouts! None whatsoever!

I en kommentar i gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv skriver lederen av finansredaksjonen i avisen bl.a.:
"Kombinasjonen av at Norges Bank holder renten lav og at bankene lett kan finansiere boliglån kan føre til at boligprisene stiger mer enn de ellers ville gjort. Dette fører igjen til at det blir enda lettere å utstedre nye OMF'er, fordi sikkerheten i boliglånene ser enda bedre ut. På denne måten kan obligasjoner med fortrinnsrett bidra til en mulig boligboble."
Hvis du lurer på hvordan det kan ha seg at boligprisene har kunnet stige så mye de siste årene, så er forklaringen såre enkel. I kombinasjon med en latterlig boligpolitikk fra politikernes side, så har bankene pøst ut lån til husholdninger slik at de har kunnet fortsette å stadig by opp prisene på boliger. Hadde det ikke vært for utlånsveksten fra boligkredittforetakene så ville ikke utlånsveksten vært i nærheten så stor som den har vært, og boligprisene hadde heller ikke steget så mye. Denne figuren fra Norges Bank illustrerer veksten i utlån tilknyttet boliger:


En ting som er verdt å nevne her er hvordan bankene beregner kjernekapitalen sin. Dette er et tall som sier noe om hvor mye egenkapital bankene har i forhold til sine utlån, og gir dermed en indikasjon på en banks soliditet. For at bankene skal pynte på dette tallet, så har de, med regulatorenes tillatelse, funnet måter å justere ned tallet som angir totale utlån. Istedenfor å se på egenkapital ift. totale utlån, så ser man på egenkapital ift. riskovektede utlån (jeg har skrevet om dette tidligere i innlegget Sikkert som banken). Så hvis banken totalt har egenkapital på 10 kr, og utlån på 100 kr til boliger, så sier de at basert på sine egne modeller så skal kun 10% av dette utlånet anses som risikoutsatt. Dermed er risikovektede utlån på 10 kr. Dermed vil deres egenkapital utgjøre 100% av deres risikovektede utlån. Snedig hva? Sikkert som banken! Ingen risiko her, move along, nothing to see! Metodikken for å risikovekte utlånene kalles IRB-metoden (internal ratings-based), og er et kapittel for seg, som jeg ikke sier noe mer om her. Men du kan trygt si at her har man et klassisk eksempel på bukken som passer havresekken.

Jeg ønsker Finanstilsynet og media velkommen etter med sitt fokus på OMF, men ser med gru fram mot enda mer reguleringer framover. Dagens banksystem er så sentralstyrt og beskyttet at det er helt sykt. Med Basel 1 regelverket hadde man så vidt jeg vet under 10 sider med regler. Med det nye Basel 3 regelverket får man opp mot 1000 sider. Har bankene blitt sikrere? Er det finansielle systemet mer robust? Nei, aldeles ikke. Snarere tvert imot.

4 kommentarer:

 1. Her kan jeg legge til to ting:
  De banker og kredittforetak jeg har snakket med avviser nærmest kategorisk at fremveksten av OMF og overgangen fra seniorlån og til OMF (for banken sin del), skulle ha bidratt til boligprisveksten. Skylden blir i hovedsak lagt på innvandring og for lav bygging. Enkelte hevder sågar også at boligmarkedet er "sunt" i sine presentasjoner. Imidlertid innrømmer alle at OMF gir lavere innlånsrente for banken og bedrer dermed konkurranseevnen ifm utlån. Norske boliglån ville altså ha vært dyrere (høyere rente) dersom bankene ikke hadde hatt tilgang OMF. Det er naturlig å tenke seg at lavere renter vil føre til høyere etterspørsel etter lån, men det er ikke nødvendigvis entydig gitt at etterspørselen etter boliger og dermed prisene på boligene vil følge etter dette. En tanke her er jo for eksempel at stor etterspørsel etter lån vil kunne øke rentene som banken tar (hvorfor låne ut billig når du kan få mer?). Her er bildet komplekst og den forskning jeg har sett på feltet spriker i helt forskjellige retninger. For den spesielt interesserte kan jeg henvise til "Pricing home mortgages and bank collateral: A rational expectations approach" av Ebrahim og Mathur (2006). Innledningen i den artikkelen tar for seg problematikken rundt hva som påvirker hva.

  Når det gjelder risikovekting vil jeg peke på OMF-Forum sin årsberetning for 2011 (Finnes på http://www.fno.no/omf). I andre avsnitt på side 3 skriver de: "Myndighetene og bankene er meget interessert i at det norske markedet oppnår et betydelig volum og en likviditet som gjør det mulig å la OMF telle med som beste type likviditet («level 1») etter de nye kravene som
  kommer med Basel III og CRD IV." Men i Basel III regelverket står det at "level 1" enten er kontanter, statsobligasjoner eller obligasjoner med statsgaranti eller sentralbank-garanti. Per nå er ikke OMF noe av dette. Og om man skulle tolke Finanstilsynets siste brev er det vel lite trolig at det er de som OMF-forum kaller for "myndighetene" i sitatet over. Det virker på meg som galskap at man skulle si at OMF var like likvide og sikre som statsobligasjoner. Men det illustrerer egentlig poenget ditt med at et nytt regelverk bare åpner for nye tilpasninger og forsøk på "slippe unna".

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg fikk ikke med meg denne kommentaren din før nå, men bedre sent enn aldri. Takk så mye for en meget innsiktsfull kommentar! Keep 'em coming!

   Slett
 2. Bonjour

  -Vous avez besoin des fonds pour investir dans votre entreprise,
  - Vous avez besoin du financement de votre projet ( avis aux entrepreneurs)
  - Vous n'avez pas la faveur de vos banques,
  - Vous avez besoin d'argent pour relancer les activités de votre entreprise
  - Vous avez besoin d'argent pour rembourser vos dettes,
  - Vous voulez couvrir un découvert ou payer vos factures,
  - Vous avez besoin d'argent pour réaliser vos rêves( voyage, mariage),
  - Vous êtes confrontés aux difficultés financières,


  offre valable de 2000 à 50000 euros , remboursable sur 2 à 25ans aux
  personnes sérieuses capables de rembourser.

  Les agents suivent votre dossier de très près et vous contacte pour le
  suivi de votre dossier. Enfin une société de crédit faisant preuve de
  professionnalisme à allure humaine. Demande traitée très rapidement,
  appel téléphonique pour vérifier les renseignements et motivations du
  demandeur

  NB: votre prêt est garanti après acceptation de votre dossier de prêt.

  contactez le mail:Laurepelouche@gmail.com

  SvarSlett
 3. Hallo

  -Du trenger penger til å investere i din virksomhet,
  - Du må ha finansieringen av prosjektet ( legg merke til entreprenører)
  - Du trenger ikke ha fordel for banker,
  - Du trenger penger for å øke din virksomhet
  - Du trenger penger for å betale din gjeld
  Du ønsker å dekke et trekk eller til å betale dine regninger,
  - Trenger du penger til å oppfylle dine drømmer( reise, bryllup),
  Du er konfrontert med økonomiske problemer,


  tilbudet gjelder fra 2000 til 50000 euro , tilbakebetales over 2 til 25 år for å
  seriøse folk i stand til å betale tilbake.

  Offiserer følger saken tett og vil ta kontakt med deg for
  oppfølging av filen din. Endelig et selskap kreditt som viser
  profesjonalitet for å se et menneske. Forespørselen er behandlet svært raskt,
  telefon ringe for å bekrefte informasjon og motivasjon av
  søkeren

  NB: lånet ditt er garantert ved aksept av lånet ditt fil.

  kontakt mail:Laurepelouche@gmail.com

  SvarSlett